ReadyPlanet.com
ENGLISH CAMP

รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายคุณธรรม

โดยดำเนินกิจกรรมในภาษาอังกฤษ และบริการใหม่ล่าสุด ค่ายภาษาจีนกลาง

กิจกรรมในค่ายของเราเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก 

ทุกกิจกรรมได้รับออกแบบให้เข้ากับหัวข้อค่าย วัย และความต้องการของทางสถาบันท่านได้

เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและความสนุกสนานให้กับนักเรียนของท่านโดยทึมงานที่มีคุณภาพ

พร้อมจะเป็น Role Models และแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนท่านในการพัฒนาทักษะภาษาและการศึกษา

 

 The opportunity to extend learning outside the walls of the classroom!!!

 

การเรียนรู้ที่ไม่ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน

 

EduSquare English Camp ค่ายภาษาอังกฤษที่ไม่ซ้ำแบบ Make your camp unique and memorable by personalizing it โดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้เข้ากับ วัย ความสนใจ และทันสมัยตลอดเวลา กิจกรรมต่างๆตลอดค่าย ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการ tailor it to fit your students’ need นอกจากการเรียนรู้ภาษาแล้ว เราจะช่วยให้นักเรียน Immerse เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา ได้อย่างสนุกสนานและน่าประทับใจ
 
 
 
กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและมีหลักการกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่จะมาให้ ความรู้ที่ค่าย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
 
english camp picture english camp
english camp english camp at the beach fun english camp
 
  

Camp Theme
กิจกรรม ตลอดระยะเวลาในค่ายภาษาอังกฤษจัดขึ้นโดยยึดรูปแบบตามหัวข้อประจาค่าย (Theme) เพื่อหลีกเลี่ยงความจาเจ โดยหัวข้อจะถูกคัดสรรค์ให้เข้ากับวัยและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ การเลือกสถานที่ การเตรียมบทเรียนภาษาอังกฤษ แบบเสื้อ รูปแบบกิจกรรมทั้งหมดจะตรงกับหัวข้อ อาธิเช่น ASEAN, The Amazing Race, Disney Prince and Princess, Survivor, Around the World, Jungle out there,
Go Green, EngMathSci, เศรษฐกิจพอเพียง, ค่ายคุณธรรม หรือหากท่านต้องการหัวข้อพิเศษ เราสามารถออกแบบ วางแผนเสนอให้ท่านตัดสินใจได้   

Camp Song
นักเรียนจะได้เรียนเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆ ซึ่งเยาวชนอเมริกันส่วนใหญ่รู้จักและใช้ร้องเมื่อไปเข้าค่ายในอเมริกา อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วัฒนธรรม


Camp Passport
สมุดพกสาหรับประกอบกิจกรรมในค่าย โดยจะมีรายละเอียดการเรียนรู้ตามฐาน ภารกิจต่างๆ และบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างค่าย

Language Skills
นอกจากการดาเนินค่ายโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาแล้วนั้น การเข้าค่ายทุกครั้งจะมีบทเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ ซึ่งจะถูกนาเสนอในรูปแบบเกมส์และกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ภาษา และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

Talent Showcase
กิจกรรมการแสดงพรสวรรค์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจและความทรงจาที่ดีต่อค่ายภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะมีโอกาสฝึกฝน Skit หรือการแสดงอื่นๆที่แต่ละกลุ่มคิดขึ้นมา หรือที่ได้รับมอบหมายให้ทาจากพี่เลี้ยงประจาค่าย เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษา อันเป็นคุณสมบัติสาคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Team Spirit Building
เป็นกิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีในกลุ่มโดยจะเป็นแนวทางให้นักเรียนเรียน รู้ภาษาไปด้วยในตัว เป็นกิจกรรมเสริมในยามว่างช่วงต่างๆเพื่อให้การเข้าค่ายไม่น่าเบื่อ สนุกสนานและส่งเสรืมทักษะการเข้าสังคมของนักเรียน

Camp Project
หากสถานที่และโอกาสอานวย นักเรียนจะมีโอกาสทาโครงการประจาค่ายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทางานศิลปะ งานประดิษฐ์ หรืองานรับใช้สังคม เพื่อเป็นความทรงจาที่ดีต่อค่ายและชุมชน อาธิเช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน การทากระเป๋าผ้ารักษ์โลก การประดิษฐ์งานศิลปะที่ระลึกมอบให้แก่สถาบันหรืออื่นๆ

 

 คลิก เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

ทางเราจะติดต่อท่านภายใน 3 วันทำการ

 

รายชื่อโรงเรียนสถาบันบางส่วนที่ EduSquare ได้มีโอกาสรับใช้

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประถม) -  Survivor Camp, ASEAN Camp, Princes and Knights

จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา  - Science Camp

สพฐ.เขต 2  ชุมพร จำนวน 40 โรงเรียน - EngMathScience Camp, Genius Camp

สุรวิทยาคาร สุรินทร์ - ASEAN Camp

พนักงานต่างชาติ 80 ท่านของ Cambridge Press - จัดกิจกรรม Rally ชื่อ The Amazing Race Bangkok

ค่ายสำหรับบุตรหลานพนักงาน PTT - English Summer Camp in Hong Kong

อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวางแผนการสอน ให้กับอาจารย์ภาษาอังกฤษสังกัด กทม.

และท่านผู้มีอุปการคุณอื่นๆ โดยสามาถเยี่ยมชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.